Header AD

Venkateswara Prapatti Lyrics in Kannada - ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರಪತ್ತಿ

ಪ್ರತಿವಾದಿ ಭಯಂಕರಂ ಅಣ್ಣಂಗರಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರಪತ್ತಿಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಸುಪ್ರಭಾತಂ (29), ಸ್ತೋತ್ರಂ (11), ಪ್ರಪತ್ತಿ (14), ಮತ್ತು ಮಂಗಳಾಶಾಸನಂ (16) ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸುಪ್ರಭಾತಂನ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳ 70 ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.

"ಪ್ರಪತ್ತಿ" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿ ಅಥವಾ "ಶರಣಗತಿ" ಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರಪತ್ತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದವನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸಬಹುದು.

Sri Venkateswara Prapatti Lyrics in Kannada – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರಪತ್ತಿಃ 

ಈಶಾನಾಂ ಜಗತೋಽಸ್ಯ ವೇಂಕಟಪತೇರ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಾಂ ಪ್ರೇಯಸೀಂ
ತದ್ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲನಿತ್ಯವಾಸರಸಿಕಾಂ ತತ್‍ಕ್ಷಾಂತಿಸಂವರ್ಧಿನೀಮ್ |
ಪದ್ಮಾಲಂಕೃತಪಾಣಿಪಲ್ಲವಯುಗಾಂ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾಂ ಶ್ರಿಯಂ
ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಿಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ ಭಗವತೀಂ ವಂದೇ ಜಗನ್ಮಾತರಮ್ || ೧ ||

ಶ್ರೀಮನ್ ಕೃಪಾಜಲನಿಧೇ ಕೃತಸರ್ವಲೋಕ
ಸರ್ವಜ್ಞ ಶಕ್ತ ನತವತ್ಸಲ ಸರ್ವಶೇಷಿನ್ |
ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸುಶೀಲ ಸುಲಭಾಶ್ರಿತಪಾರಿಜಾತ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೨ ||

ಆನೂಪುರಾರ್ಪಿತಸುಜಾತಸುಗಂಧಿಪುಷ್ಪ-
-ಸೌರಭ್ಯಸೌರಭಕರೌ ಸಮಸನ್ನಿವೇಶೌ |
ಸೌಮ್ಯೌ ಸದಾನುಭವನೇಽಪಿ ನವಾನುಭಾವ್ಯೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೩ ||

ಸದ್ಯೋವಿಕಾಸಿಸಮುದಿತ್ವರಸಾಂದ್ರರಾಗ-
-ಸೌರಭ್ಯನಿರ್ಭರಸರೋರುಹಸಾಮ್ಯವಾರ್ತಾಮ್ |
ಸಮ್ಯಕ್ಷು ಸಾಹಸಪದೇಷು ವಿಲೇಖಯಂತೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೪ ||

ರೇಖಾಮಯಧ್ವಜಸುಧಾಕಲಶಾತಪತ್ರ-
-ವಜ್ರಾಂಕುಶಾಂಬುರುಹಕಲ್ಪಕಶಂಖಚಕ್ರೈಃ |
ಭವ್ಯೈರಲಂಕೃತತಲೌ ಪರತತ್ತ್ವಚಿಹ್ನೈಃ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೫ ||

ತಾಮ್ರೋದರದ್ಯುತಿಪರಾಜಿತಪದ್ಮರಾಗೌ
ಬಾಹ್ಯೈರ್ಮಹೋಭಿರಭಿಭೂತಮಹೇಂದ್ರನೀಲೌ |
ಉದ್ಯನ್ನಖಾಂಶುಭಿರುದಸ್ತಶಶಾಂಕಭಾಸೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೬ ||

ಸಪ್ರೇಮಭೀತಿ ಕಮಲಾಕರಪಲ್ಲವಾಭ್ಯಾಂ
ಸಂವಾಹನೇಽಪಿ ಸಪದಿ ಕ್ಲಮಮಾದಧಾನೌ |
ಕಾಂತಾವವಾಙ್ಮನಸಗೋಚರಸೌಕುಮಾರ್ಯೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೭ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀಮಹೀತದನುರೂಪನಿಜಾನುಭಾವ-
-ನೀಲಾದಿದಿವ್ಯಮಹಿಷೀಕರಪಲ್ಲವಾನಾಮ್ |
ಆರುಣ್ಯಸಂಕ್ರಮಣತಃ ಕಿಲ ಸಾಂದ್ರರಾಗೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೮ ||

ನಿತ್ಯಾನ್ನಮದ್ವಿಧಿಶಿವಾದಿಕಿರೀಟಕೋಟಿ-
-ಪ್ರತ್ಯುಪ್ತದೀಪ್ತನವರತ್ನಮಹಃಪ್ರರೋಹೈಃ |
ನೀರಾಜನಾವಿಧಿಮುದಾರಮುಪಾದಧಾನೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೯ ||

ವಿಷ್ಣೋಃ ಪದೇ ಪರಮ ಇತ್ಯುದಿತ ಪ್ರಶಂಸೌ
ಯೌ ಮಧ್ವ ಉತ್ಸ ಇತಿ ಭೋಗ್ಯತಯಾಽಪ್ಯುಪಾತ್ತೌ |
ಭೂಯಸ್ತಥೇತಿ ತವ ಪಾಣಿತಲಪ್ರದಿಷ್ಟೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧೦ ||

ಪಾರ್ಥಾಯ ತತ್ಸದೃಶಸಾರಥಿನಾ ತ್ವಯೈವ
ಯೌ ದರ್ಶಿತೌ ಸ್ವಚರಣೌ ಶರಣಂ ವ್ರಜೇತಿ |
ಭೂಯೋಽಪಿ ಮಹ್ಯಮಿಹ ತೌ ಕರದರ್ಶಿತೌ ತೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧೧ ||

ಮನ್ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಕಾಲಿಯಫಣೇ ವಿಕಟಾಟವೀಷು
ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾದ್ರಿಶಿಖರೇ ಶಿರಸಿ ಶ್ರುತೀನಾಮ್ |
ಚಿತ್ತೇಽಪ್ಯನನ್ಯಮನಸಾಂ ಸಮಮಾಹಿತೌ ತೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧೨ ||

ಅಮ್ಲಾನಹೃಷ್ಯದವನೀತಲಕೀರ್ಣಪುಷ್ಪೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾದ್ರಿಶಿಖರಾಭರಣಾಯಮಾನೌ |
ಆನಂದಿತಾಖಿಲಮನೋನಯನೌ ತವೈತೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧೩ ||

ಪ್ರಾಯಃ ಪ್ರಪನ್ನಜನತಾಪ್ರಥಮಾವಗಾಹ್ಯೌ
ಮಾತುಃ ಸ್ತನಾವಿವ ಶಿಶೋರಮೃತಾಯಮಾನೌ |
ಪ್ರಾಪ್ತೌ ಪರಸ್ಪರತುಲಾಮತುಲಾಂತರೌ ತೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧೪ ||

ಸತ್ತ್ವೋತ್ತರೈಃ ಸತತಸೇವ್ಯಪದಾಂಬುಜೇನ
ಸಂಸಾರತಾರಕದಯಾರ್ದ್ರದೃಗಂಚಲೇನ |
ಸೌಮ್ಯೋಪಯಂತೃಮುನಿನಾ ಮಮ ದರ್ಶಿತೌ ತೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧೫ ||

ಶ್ರೀಶ ಶ್ರಿಯಾ ಘಟಿಕಯಾ ತ್ವದುಪಾಯಭಾವೇ
ಪ್ರಾಪ್ಯೇ ತ್ವಯಿ ಸ್ವಯಮುಪೇಯತಯಾ ಸ್ಫುರಂತ್ಯಾ |
ನಿತ್ಯಾಶ್ರಿತಾಯ ನಿರವದ್ಯಗುಣಾಯ ತುಭ್ಯಂ
ಸ್ಯಾಂ ಕಿಂಕರೋ ವೃಷಗಿರೀಶ ನ ಜಾತು ಮಹ್ಯಮ್ || ೧೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ಪ್ರಪತ್ತಿಃ |

Sri Venkateswara Prapatti Lyrics in English

Ishanam jagatosya venkatapatervishnoh param preyaseem
Tadvakshahsthalanityavasarikam tatksantisamanvardhineem |
Padmalankritapanipallawayugam Padmasanastham Sriyam
Vatsalyadigunojjvalam bhagavatim vande jaganmataram || 1 ||

Shriman Kripajalanidhe Kritasarvaloka
Sarvajna Shakta Natavatsala Sarvasheshin |
Swamin Susheel Sulabhasritaparajata
Srivenkatescharanu Sharanam Prapadye || 2 ||

Anoopurarpitasujatasugandhipushpa-
-SaurabhyaSaurabhakarau Samasanniveshou |
Soumyau Sadanubhavanepi Navanubhavyau
Srivenkatescharanu Sharanam Prapadye || 3 ||

Sadyovikasisamuditvarasandraraga-
-Saurabhyanirbharasaroruhasamyavartham |
Samyakshu Sahahapadesu Vilekhayantau
Srivenkatescharanu Sharanam Prapadye || 4 ||

Rekhamayadhvajasudhakalashatapatra-
-Vajrankushamburuhakalpakashankhachakraih |
Bhavyairalankritalau paratattuchihnaih
Srivenkatescharanu Sharanam Prapadye || 5 ||

Tamrodaradyutiparajitapadmaragau
Pahuairmahobhirabhibhutamahendraneelau |
Udyannakhanshubhirudastashashankabhasau
Srivenkatescharanu Sharanam Prapadye || 6 ||

Saprembheeti Kamalakarapallavabhyam
Contact
Kantavavamanasagainsaukumaryau
Srivenkatescharanu Sharanam Prapadye || 7 ||

Lakshmimahitanarupa nizanubhava-
-Niladidivymahishikarapallavanam |
Arunyasankramanatha Kila Sandraragau
Srivenkatescharanu Sharanam Prapadye || 8 ||

Nityannamadvidhisivadikiritakoti-
-pratyuptadiptanavaratnamahprarohaih |
Neerajanavidhimudaramupadadhanau
Srivenkatescharanu Sharanam Prapadye || 9 ||

Praise Vishnoh again and again
Yau madhva utsa iti bhogyatayaಽpyupattau |
Bhuyastattheti Tava Panitalapradishtau
Srivenkatescharanu Sharanam Prapadye || 10 ||

Parthaya tatsadrsasarathina tvayaiva
Yau darshitau swacharanau sharanam vrajeti |
Bhuyoep Mahyamiha Tau Karadarshitau Te
Srivenkatescharanu Sharanam Prapadye || 11 ||

Manmurdhani Kaliaphane Vikatatavishu
Srivenkatadrishikare Shirasi Shruthinam |
Chitteeppananyamanasam samamahitau te
Srivenkatescharanu Sharanam Prapadye || 12 ||

Amlanahrishyadvanitalakirnapushpau
Srivenkatadrishikharabharanayamanou |
Ananditakhilamanonayanau Tawaitau
Srivenkatescharanu Sharanam Prapadye || 13 ||

Probably prapannajanataprathamavagahyau
Matuh Breastfeeding Shishoramritayamanau |
Praptau குத்தியுட்டுல்துல்து தை
Srivenkatescharanu Sharanam Prapadye || 14 ||

Sattvottaraih sattasevyapadambujena
Samsaratarakadayardradriganchalena |
Soumyapayantrumunina mama darshitau te
Srivenkatescharanu Sharanam Prapadye || 15 ||

Srisha Sriya Ghatikaya Tvadupayabhave
Propye tvai swayamupeyataya sfurantya |
Nityashritaya Niravadygunaya Tubhyam
Jatu Mahyam of San Kinkaro Taurus || 16 ||

Iti Sri Venkatesa Prapattih |


Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post
Post ADS 1
Post ADS 2